Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Bas och överbyggnad? – Tidöavtalet med nya ögon - Sven-Eric Liedman

Vad driver världen framåt? Moral eller ekonomi? Sven-Eric Liedman redogör för Karl Marx historiematerialism, den digitala revolutionen och drar slutsatser för svensk politik.

Vandeln på Tidö slott

Det är ett ord i Tidöavtalet som tilldragit större uppmärksamhet än något annat: ”vandel”. Det förekommer elva gånger i texten och används enbart om ”den som åtnjuter svensk gästfrihet”, alltså invandrare. Bristande vandel definieras omständligt på den otympliga svenska som avtalet är skrivet på. Den bristande vandeln kan gälla allt från kriminalitet till prostitution.

Det är tydligt att vandeln har med moral att göra.

 

Bas och överbyggnad, innehåll och form

Man skulle kunna säga att vandeln hör till ett samhälles överbyggnad. Om man gör det, använder man sig av ett traditionellt marxistiskt språkbruk.

 

Ordet ”överbyggnad” går främst tillbaka på den ”Leitfaden”, den ledtråd som Karl Marx formulerade i förordet till sin skrift Till kritiken av den politiska ekonomin (1859). Det är en text med meningar lika långa som Tidöavtalets men långt elegantare. Marx säger där att samhället har ”en ekonomisk struktur” som är oberoende av människors vilja och att denna struktur utgör samhällets reella bas medan allt annat är överbyggnad. Denna överbyggnad utvecklas med basen. När nya produktivkrafter, alltså nya grundläggande sätt att framställa varor utvecklas, kommer hela samhällsbygget att förändras. Människor blir medvetna om dessa förändringar genom politiken, juridiken, religionen, filosofin eller konsten. Det är också där som de utkämpar sina konflikter.

 

Det är ingen lätt text, och den har blivit svårare genom att marxistisk ortodoxi har byggt hela sitt tänkande på dessa rader. Deras innehåll har helt enkelt förgrovats till oigenkännlighet. Alltifrån sekelskiftet 1900 och via Lenins, Stalins och Maos katekeser dröjer de kvar i dagens populära sammanfattningar av Marx teorier.

 

I hela denna tradition har man bortsett från att Marx presenterar dessa tankar som en ”Leitfaden”, en ledtråd som läsaren av hans verk ska följa. I många skrifter betonar Marx skillnaden mellan en sådan anvisning om hur en forskare ska gripa sig an sitt material och en verklig vetenskaplig framställning om någon aspekt av människors verklighet. De som blint velat följa vad de ser som Marx teori har inte kunnat acceptera att Marx stora verk till största delen är ofullbordat och bara föreligger i utkast och excerpter. De har skyndat vidare och inbillat sig att ledtråden är den slutliga framställningen…

 

Det här var ett utdrag ur tidskriften Tiden nr 4/2022. Beställ hem tidningen här: https://natverkstan.premium.se/tidskrift/tiden