Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

 

 

 

 

 

Skolvalsfrågan har länge varit låst politiskt. Men idag presenteras en ny rapport från Tankesmedjan Tiden som visar att skolvalssystemet kan förändras så att det bidrar till att öka likvärdigheten och minska segregationen, samtidigt som valfriheten blir mer jämlik. Det visar den nya rapporten Ett smartare, mer rättvist och mindre segregerande skolval, som är skriven av nationalekonomerna Dany Kessel och Elisabet Olme.

 

 

 

Rapporten presenterar 10 förslag som riks- och kommunpolitiker kan överväga för att skapa skolvalssystem som gör det möjligt att minska segregationen:

 1. Förbjud så kallade strategiska incitament i skolvalssystemet, som uppmuntrar spekulativt beteende och gynnar de som agerar ”systemsmart”.
 2. Inför gemensam ansökan och antagning för samtliga kommunala och fristående skolor i en kommun. Samt regionalt centraliserade ansökningar och antagningar i storstadsområdena.
 3. Tydliggör vilka urvalsgrunder kommuner och friskolor får använda sig av. Idag är skolmarknadens aktörer begränsade av oklara och allt för restriktiva regler.
  a) Mjuka kvoter som på ett icke tvingande sätt ändå ger exempelvis utlandsfödda elever förtur till en del av platserna (max 5%) – om de söker till skolan.
  b) Om kötid ska användas som urvalsgrund så bör den göras relativ till hur lång tid en person har kunnat stå i kön, inte den absoluta kötiden.
  c) Lagstadga att syskonförtur är en tillåten urvalsgrund.
 4. Tydliggör hur närhetsprincipen tolkas och hur långt upp i åldrarna den ska gälla. Och tillåt olika typer av upptagningsområden.
 5. Friskolor ska använda sig av en prioritetsordning som är godkänd av Skolinspektionen: relativ kötid, tydligt definierad närhet, syskonförtur eller pedagogiska samband – men också kunna använda sig av t ex kvoter eller lotten.
 6. Ändra skolpengen så att den baseras på ett genomsnitt av de senaste tre årens inkommande elever.
 7. Ändra etableringsrätten, så att nya skolor som vill etablera sig i en kommun ska ha krav på sig att bidra till att minska segregationen.
 8. Gör en omstart för skolor som väljs bort i hög utsträckning.
 9. Skapa system som mäter och jämför skolors förmåga att hjälpa eleverna att klara kunskapskraven – så att elever och föräldrar kan göra informerade val.
 10. Inför restriktiva regler för när och hur ofta elever får göra skolbyten (exempelvis inför varje skolårsstart eller stadium) – för både elevens och skolans skull.