Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Den nordiska samhällsmodellen har varit mycket framgångsrik. Modellen har byggt på en kombination av ansvarsfull ekonomisk politik, innovationskraft, välfärd och starka parter på arbetsmarknaden. Detta har skapat samhällen som kombinerar högt välstånd med hög välfärd och ett gott liv för det stora flertalet. Under lång tid var modellen under attack från nyliberaler och andra krafter som ansåg att den spelat ut sin roll och aldrig skulle fungera i globaliseringens tidevarv. Attacker förekommer fortfarande, men de senaste decenniernas utveckling mot ökad världshandel, allt större omställningar i ekonomin och digitala kommunikationer, som vi bara för en generation sedan inte ens kunde drömma om, har visat att den nordiska modellen inte bara har överlevt. I själva verket har den visat sig vara den bästa strategin för att nå en globalisering med mänskligt ansikte.

Detta är en slutrapport i ett projekt finansierat av SAMAK.