Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Under måndagen presenterades regeringens vårbudget. Det är den sista under denna rödgröna mandatperiod. Statens budget framställs ibland som torr och tråkig, i sina långa listor av siffertunga utgiftsposter. Men bakom siffrorna framträder den utvalda ideologiska vägen, och vilket typ av samhälle som eftersträvas.

En konservativ statsbudget strävar efter att behålla de system, förhållanden och hierarkier som varit. Den investerar inte i människors framtid och har inte ambitionen att rätta till orättvisor eller minska ekonomiska klyftor. En revolutionär statsbudget använder alla medel till att försöka förverkliga en samhällsutopi som har konstruerats i teorin. Konsekvenserna må vara allvarliga, i form av inskränkt frihet och ekonomisk kris, men negligeras i tron att ”målen helgar medlen”.  I socialdemokratins fall stakar statsbudgeten ut en stegvis reformistisk väg mot ett mer jämlikt, rättvist och solidariskt samhälle, utan att statens finanser äventyras. Den färska vårbudgeten lyckas ta några små men konkreta steg på denna väg, uppburen av grön energi.

Regeringen lägger exempelvis 970 miljoner kronor, bara under 2018, för att höja tillgängligheten och korta köerna inom vården. Betydande resurser läggs också på arbetsmarknadsområdet. Insatserna strävar till att ordna sommarjobb åt 10 000 gymnasieungdomar, samt att få fler utrikes födda kvinnor i arbete. Dessa åtgärder förändrar inte vårt samhälle i grunden. De löser inte alla samhällsproblem. Men om denna vårbudget sammanfogas med regeringens budget i höstas, där 40 miljarder kronor lades på olika reformer, så står det klart att vårt samhälle rör sig i en mer jämlik och rättvis riktning.

Satsningarna som presenterades idag, kombinerat med insatser i höstas såsom höjt barnbidrag och dubblerat tandvårdsstöd, gör stor skillnad för många människor. De gör vardagen lite enklare att gå runt. För andra förvandlas arbetslöshet och ekonomiska problem till ett jobb med egen lön som skapar självständighet, frihet och en känsla av gemenskap. Sammantaget skapar reformerna en mer dräglig livssituation för människor i dagens Sverige. Detta angränsar till socialdemokratins ideologiska kärna: att med en långsiktig vision om ett mer jämlikt och rättvist samhälle ta små men konkreta steg för att förbättra människors vardag här och nu.

Något annat som under lång tid brett betraktades som Socialdemokraternas signum var förmågan att fånga upp samtidens stora samhällsutmaningar, och formulera svar på dem. Den utbreddhet av sexuella trakasserier och könsbaserade orättvisor som har uppenbarat sig i #metoo-upproret det senaste halvåret har gett Sveriges självbild som ”världens mest jämställda land” en törn. Det har blivit uppenbart för samtliga i vårt land att vi har en lång väg kvar att vandra innan vi kan kalla oss jämställda. Att vårbudgeten innehåller över 100 miljoner kronor i satsningar på förebyggande- och kompetenshöjande arbete på området signalerar att jämställdheten är högt prioriterad, men också att en insikt har nåtts om den otroliga styrka som #metoo har fört med sig.

Regeringens miljösatsningar i vårbudgeten följer ett liknande mönster. Det skjuts till 170 miljoner kronor i solcellsstöd. Det innebär att det statliga stödet till solceller nu är nästan 20 gånger större än när regeringen tillträdde 2014, i en miljöbudget som totalt har mer än dubblerats. Att röra sig ifrån ett fossilberoende till att bygga ut förnyelsebar energi är inte bara bra för miljön. Det ligger också rätt i tiden, och har stora ekonomiska förtjänster. Tack vare teknologiska framsteg, samt att stora folkrika ekonomier som den kinesiska har inlett sin gröna omställning har det globala priset på solenergi rasat. Priset per megawatt är idag ungefär en fjärdedel av vad det kostade för tio år sedan. Det har med andra ord aldrig funnits ett bättre och mer gynnsamt läge att ställa om till solenergi än just nu. Detta har regeringen tagit fasta på.

Statsbudgeten spelar således roll. Den rödgröna regeringen har med sina två senaste budgetar tagit små men betydelsefulla steg mot ett mer jämlikt, rättvist och hållbart samhälle. Nu väntar vi bara på en större reform i det stundande valmanifestet för att ta längre steg.