Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Förändra det orättvisa kommunalskattesystem som gör att invånare i kommuner med hög skatt ofta får sämre välfärd än invånare i lågskattekommuner. Det kravet ställs i en ny rapport som presenteras av LO och Tankesmedjan Tiden.

I en ny rapport från LO och Tankesmedjan Tiden granskas problemen med den orättvisa kommunalskatten. Hur mycket man betalar i kommunalskatt kan nämligen variera kraftigt. Mellan å enda sidan en välmående, storstadsnära skärgårdskommun som Österåker och å andra sidan en norrländsk inlandskommun som Dorotea, är skillnaden hela sex kronor per intjänad hundralapp.

Det är inte på grund av skillnader i ambitioner eller effektivitet som skatten skiljer så mycket. De kommuner som har låg skatt har det eftersom många höginkomsttagare bor där. Kommuner med hög skatt har istället låg andel yrkesverksamma, hög andel äldre och stora geografiska avstånd.

Systemet är orimligt. Din tillgång till god välfärd ska inte vara beroende av var i Sverige du bor. Framför allt borde ingen behöva betala högre skatt och ändå få sämre offentlig service, säger rapportförfattaren Gunnar Lantz.

Rapporten innehåller flera förslag kring hur kommunalskattesystemet kan bli mer rättvist:

Höj referensskattesatsen som används för att fördela statsbidrag via inkomstutjämningssystemet. Den har varit oförändrad i 15 år. Detta trots att kommunala kostnader och skattenivåer har ökat.

Justera modellerna för kostnadsutjämningsbidrag så att de bättre motsvarar faktiska kostnadsskillnader.

Uppdra åt lämplig myndighet att kontinuerligt uppdatera samtliga fördelningssystem för statsbidrag till kommuner och regioner så att de följer kostnadsutvecklingen.

Staten bör finansiera reformerna. Det skulle innebära att statsbidrag fördelas mer efter behov än idag.

Rapporten är den fjärde av sammanlagt fem underlagsrapporter till Tidens och LO-ekonomernas skuggskatteutredning.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här.