Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Staten behöver ta över ansvaret för finansiering och styrning samtidigt som vinstdrivande bolag förbjuds att driva skola. Det behövs två lärare i varje klassrum och krafttag mot psykisk ohälsa bland elever. Dessutom bör tioårig grundskola och obligatoriskt gymnasium införas samtidigt som det ”fria” skolvalet slopas. Allt detta föreslår Tankesmedjan Tiden och Unga Örnar i en ny rapport om skolan.

Likvärdigheten i den svenska skolan har minskat kraftigt under 2000-talets första två årtionden. Olika elever får inte samma chans att klara skolan eller nå höjda kunskapsresultat. Tvärtom drar vissa ifrån medan andra halkar efter och stämplas ut som misslyckade. Under onsdagen släppte Tankesmedjan Tiden och Unga Örnar en rapport som klarlägger behoven av reformer.

 • Vi kommer aldrig kunna skapa ett jämlikt samhälle om inte skolan klarar sitt jämlikhetsuppdrag – att ge alla elever, oavsett bakgrund, likvärdiga förutsättningar, säger rapportförfattaren Torsten Kjellgren.

Skillnaderna är stora både mellan elever i olika kommuner, mellan elever i olika skolor i samma kommun – och mellan elever i samma skola och klassrum.

 • Arbetarklassens barn får inte samma förutsättningar att klara skolan eller att nå lika höga kunskapsresultat som barn till föräldrar med längre utbildningsbakgrunder. Vänder vi inte utvecklingen kommer ojämlikheten återfödas från generation till generation, säger Yasmine Bladelius (S), riksdagsledamot och ordförande för Unga Örnar.

 

 • Idag kämpar lärare, rektorer och annan personal intensivt för att ge alla elever samma chans. Men de kämpar i motlut. Dagens svenska skolsystem drar i allt för hög utsträckning i motsatt riktning. Marknadsstyrningen och decentraliseringen har ökat ojämlikheten istället för att minska den. Det kan vi aldrig acceptera, säger Daniel Färm, verksamhetschef på Tankesmedjan Tiden.

Rapporten innehåller 25 förslag som kan ligga till grund för århundradets skolreform – för att stärka alla elevers chans att klara skolan och nå höjda kunskapsresultat:

 • Staten tar över finansieringen av skolan från kommunerna – för att kunna fördela resurser bättre efter behov, och ge elever i hela landet likvärdiga förutsättningar.
 • Stopp för vinstdrivande bolag att driva skola som finansieras med skattemedel och omfattas av skolplikten. Men bättre förutsättningar för kommunala och icke vinstdrivande friskolor att bedriva en högkvalitativ undervisning.
 • Ett nytt skolpreferenssystem (istället för dagens segregerande skolvalssystem), där vårdnadshavarnas och elevernas önskemål vägs in, tillsammans med andra urvalskriterier, socioekonomiska kvoter och omritade upptagningsområden för att bryta segregationen och garantera mer blandade elevgrupper.
 • Tioårig grundskola och tidiga insatser – för att tidigt ge alla elever rätt stöd och förutsättningar att klara skolan.
 • Obligatoriskt gymnasium – för att bryta det utanförskap som de flesta som inte fullföljer sin gymnasieutbildning hamnar i.
 • Slopande av betyget F i grundskolan samt anpassade behörighetskrav till framför allt yrkesprogrammen på gymnasiet – för att bryta den utsortering som det innebär att skolan underkänner var sjunde elev. Det är helt orimligt att så många idag hindras från att läsa vidare på gymnasieskolans nationella program.
 • Steg mot ett tvålärarsystem – med minst en legitimerad lärare (på sikt två) och en utbildare med påbörjad lärarutbildning eller undervisningserfarenhet i varje klassrum.
 • Ett nytt 1+1-system, där lärare ska få en timme för förberedelse eller efterarbete för varje undervisningstimme.
 • Avlasta lärare alla arbetsuppgifter som inte har med själva undervisningen att göra, t. ex. rastvakt.
 • Krafttag mot psykisk ohälsa genom en förstärkning av elevhälsan, stödgaranti, senareläggning av skoldagen, psykisk hälsa i läroplanen samt obligatoriska psykiska hälsokontroller och hälsosamtal.

 

Läs rapporten i sin helhet här: https://tankesmedjantiden.se/wp-content/uploads/2020/08/2020_ALLA_SKA_MED_SKOLRAPPORT_WEB.pdf