Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

I Sverige och snart sagt alla moderna demokratier vinner nu reaktionära, doktrinära, missnöjespolitiska, främlingsfientliga och repressiva idéer mark.

Särskilt utsatta är de frihetliga idéer som är en viktig utgångspunkt för såväl liberalt som progressivt sinnade: det öppna förhållningssättet till omvärlden och tron på fortsatt internationalisering, asylrätten och en generös flyktingpolitik, personlig integritet och individuella fri- och rättigheter, medias och kulturens oberoende.

Läs Jesper Bengtsson mfl på Aftonbladet debatt.