Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Denna rapport, skriven av Lena Sommestad, professor i ekonomisk historia, tar sin utgångspunkt i att ett varmare klimat kommer att driva fram stora förändringar i näringslivets struktur och därmed i sysselsättningen. Sommestad menar att klimatfrågan kan skapa en plattform för en progressiv renässans, inte minst inom sysselsättningspolitiken. En omställning av samhällsekonomin främjas av en jämlik inkomstfördelning, bra sociala trygghetssystem, god utbildning och en aktiv arbetsmarknads politik.

Om höga klimatmål ska nås måste staten stärka sitt ansvar för samordning, långsiktighet och stabil efterfrågan. Statens företag bör ha en mer drivande roll och klimatomställningen främjas med rimlig försörjning av riskkapital. Dagens dominerande klimatpolitiska modell, med marknadskonkurrens och utsläppshandel i fokus, framstår mot denna bakgrund som alltmer otillräcklig. Avregleringarna i energisektorn bör omprövas. Långsiktigt bör den klimatrelaterade sysselsättningspolitiken vara en del av en långsiktig politik för hållbar samhällsutveckling.

Rapporten kan laddas ner här.