Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

De flesta barn har det någorlunda bra i Sverige. Men inte alla. Klyftorna växer och välfärden når inte dem som har de största behoven. Det gör att en jämlik barndom måste ses som en högprioriterad politisk ambition. En jämlik barndom kan endast uppnås med tydliga politiska målsättningar och prioriteringar. Men vad innebär detta och vilka särskilda områden där barns ojämlikhet blir särskilt märkbara bör åtgärdas?

Rapporten är skriven av Thomas Hammarberg och ger rekommendationer om vilka politiska förändringar som krävs och vad en nationell handlingsplan för en jämlik barndom bör innehålla.

Tillsammans med Unga Örnar Tankesmedjan driver Tankesmedjan Tiden sedan ett par år ett projekt för att betona vikten av en jämlik barndom, där principen om jämlikhet och Barnets rättigheter enligt Barnkonventionen vävs samman.