Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Stora hälsoklyftor breder ut sig i Sverige. God hälsa är en allt tydligare klassfråga. Människor med högre inkomst och utbildning lever längre. Ohälsa och risker för framtida sjukdomar är betydligt mer utbrett bland socioekonomiskt svaga grupper. Samtidigt sliter sjukvården med begränsade resurser, där många medborgare upplever långa vårdköer och begränsad tillgänglighet. Denna rapport föreslår ett stärkt fokus på det förebyggande hälsoarbetet. Angelägna områden ringas in där ohälsan idag breder ut sig, och 30 konkreta reformer föreslås för att komma till rätta med problemen.