Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

 

Kommunvalet hamnar ofta i skymundan av riksdagsvalet. Men det kommunala styret påverkar medborgarnas samhällsservice, välfärd och liv i mycket hög utsträckning. Tankesmedjan Tiden har i en ny rapport analyserat det senaste kommunvalet på djupet, och sökt svar på hur Socialdemokraterna har kunnat tappa väljarstöd i 251 av landets 290 kommuner.

I Sverige hålls, till skillnad från många andra länder, alla val på samma dag. Svenskarna går till valurnorna vart fjärde år för att rösta såväl i riksdagsvalet som i landstingsvalet och kommunvalet. Riksdagsvalet ådrar sig alltid störst uppmärksamhet. Vilka partier som ska styra landet, ansvara för statens budget, och representera Sverige internationellt väcker störst intresse och uppmärksamhet. Valet till kommun och landsting hamnar därför ofta i skymundan.

Men politiken på kommunal nivå påverkar medborgarna i mycket hög utsträckning. Alltifrån skola, bostäder, barn- och äldreomsorg, flyktingmottagandeoch mycket annat styrs på kommunal nivå. Vilken samhällsservice och välfärd som medborgarna hartillgång till påverkas därför i hög grad av vilken politisk majoritet som styr i ens kommun. Vi har med andra ord goda skäl att djupdyka i kommunpolitiken!

Det är precis detta Tankesmedjan Tiden har gjort, med en solid kartläggning av kommunvalet 2018. I en kvantitativ undersökning har vi analyserat valresultatet i Sveriges samtliga 290 kommuner, och jämfört det med 2014. Med särskilt fokus på förändringar i Socialdemokraternas väljarstöd på kommunal nivå, har vi undersökt väljarströmmar, samt korrelationen mellan minskat stöd för partiet och samhällsekonomiska, demografiska och politiska förklaringsfaktorer.

Vart har de socialdemokratiska väljarna tagit vägen?

Hur påverkar en kommuns inkomstnivå, arbetslöshet, utbildningsnivå, medelålder och flyktingmottagande väljarnas stöd för Socialdemokraterna?

Dessa är några av de frågor som besvaras i rapportens kvantitativa undersökning.

Några intressanta resultat värda att nämna är att:
■   Socialdemokraterna har gått framåt i 39 kommuner och gått bakåt i 251 kommuner, jämfört med 2014.
■   Utslaget över hela landet har Socialdemokraterna gått från 31,23 procent till 27,58 procent, en minskningmed 3,65 procentenheter.
■   Socialdemokraterna har främst tappat väljare till Vänsterpartiet och Centerpartiet runt om i kommunerna. Väljarströmmen till Sverigedemokraterna framträder inte alls lika tydligt på kommunal nivå som på riksnivå.
■   Sverigedemokraterna har ett betydligt lägre väljarstöd i kommunvalet, jämfört med i riksdagsvalet. Partiet samlade i genomsnitt 12,74procent stöd ute i kommunerna, jämfört med 17,53procent på riksnivå.
■   Många lokalt förankrade partier, med fokus på en enstaka fråga, samlar högt väljarstöd runt om i kommunerna. De är ofta populistiska i sin natur, i polemik med Socialdemokraterna, och allierar sig med borgerliga partier.

Med vår kvantitativa undersökning som utgångspunkt kan vi betrakta tabellerna nedan. De visar de tio kommuner där Socialdemokraterna gick fram mest, samt de tio kommuner där partiet tappade mest, i relativa termer i kommunvalet jämfört med 2014.

Rapporten gör sedan en kvalitativ fördjupning. Ett nedslag görs i de ovannämnda 20 kommunerna för att söka förklaringar till framgångarna å ena sidan, och tillbakagångarna å andra sidan. Genom att gräva djupare, bortom de kvantitativa förklaringsfaktorerna, har den lokala politiken analyserats för att hitta förklaringar. Genom telefonintervjuer med ordföranden i de berörda partidistrikten, och mailintervjuer med lokalmedier i de olika kommunerna, har rapportenundersökt de lokala politiska frågorna, betydelsen av lokala företrädare, och partipolitiska samarbeten på lokal nivåsom skiljer sig kraftigt mot riksnivå.

Allt har genomförts i jakten på svar och förklaringar till Socialdemokraternas dalande väljarstöd runt om i kommunerna. Det finns nämligen inget enkelt, enskilt svar.

För den nyfikna läsaren erbjuder dock rapporten i sin helhet flera klarlagda orsakssamband och lokala förklaringsfaktorer, jämte större strukturellasamhällsekonomiska förändringar på riksnivå. Det finns många lärdomar attdra för socialdemokratins framtida sakpolitiska och strategiska arbete på lokal nivå. Rapporten finns tillgänglig på Tankesmedjan Tidens hemsida bland publikationer. In och läs!

Torsten Kjellgren
är utredare på Tankesmedjan Tiden