Idédebatt och analys som förnyar arbetarrörelsens frihets- och jämlikhetssträvan

Tankesmedjan Tiden har gått igenom S-MP-C-L-överenskommelsens förslag och gjort en snabbanalys. 131 av 172 förslag har god potential att stärka jobb, utveckling, jämlikhet, frihet för den enskilde eller hållbarhet. Ytterligare tio är att betrakta som acceptabla eller intressanta för att stärka tillväxt, integration och likvärdighet. Endast åtta av förslagen är utifrån ett progressivt löntagar- och jämlikhetsperspektiv direkt dåliga, i bemärkelsen att det finns en risk att de bidrar till ökade sociala och ekonomiska skillnader, ineffektivt användande av skattemedel eller ökad otrygghet i arbetslivet. Det finns dessutom betydande problem med ytterligare tolv punkter. Cirka elva förslag kräver ytterligare analys eller förtydligande för att man ska kunna göra en seriös bedömning av dem. Olika frågor har olika tyngd och betydelse – men det finns förslag av både större och mindre betydelse bland såväl de positiva som de mer problematiska förslagen. Det finns även olika skrivningar i överenskommelsen som delvis kan möta de negativa effekterna av vissa av de problematiska förslagen.

Så här har vi betygsatt förslagen:

A) Bra
B) Acceptabla/ intressanta
C) Tveksamma/ osäkra
D) Dåliga
E) Problematiska, kräver ytterligare analys eller förtydligande

 

ALLMÄNT
A) Starkt försvar av den liberala demokratins grunder: stark rättsstat, skydd för fri- och rättigheter, mot främlingsfientlighet, försvara oberoende medier, jämställdhet, jämlikhet och lika förutsättningar.
A) Stefan Löfven accepteras som statsminister för en S-MP-regering.
A) Inga andra ensidiga samarbeten med M, KD eller SD i sakfrågorna som finns med i överenskommelsen.
D) Inget inflytande för Vänsterpartiet.

 

EKONOMI OCH STATSFINANSER
A) Värna överenskommelsen om det finanspolitiska ramverket.
A) Beredskap för konjunktursvängning för att trygga jobb, välfärd och statsfinanser: stärkt statligt stöd för korttidsarbete.
A) Miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka.
C) Omfattande skattereform: sänkta skatter på jobb och företagande, höjda miljöskatter, utjämna ekonomiska klyftor, sänka marginalskatten (färre ska betala statlig skatt), begränsa undantag, minska hushållens skuldsättning, öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden.
D) Värnskatten tas bort.
A) Kraftfull grön skatteväxling: höjda miljöskatter + sänkt skatt på jobb och företagande.
A) Satsning på kvalitet och tillgänglighet inom välfärden. Förstärkningen av de allmänna bidragen till kommuner och landsting.
A) Höjd pension för vanliga löntagare.
A) Slopad ”pensionärsskatt”: samma beskattning pensionärer/löntagare.
A) Halv familjevecka: tre extra lediga dagar för föräldrar med barn 4–16 år.
A) Utvärdering av AP-fondernas nya placeringsregler för minskad fossil energi.
D) Stopp för förslag om vinstbegränsningar i välfärden.
A) Statliga gröna obligationer.

 

JOBB, FÖRETAGANDE OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
A) Inriktning jobbpolitiken: ökad sysselsättning, minskade klyftor, arbetslinjen, främja konkurrenskraftigt näringsliv.
A) Fortsättning av nationella innovationsrådet.
A) Utbyggnad av regeringens strategiska samverkansprogram med näringslivet.
A) Kunskapslyftet byggs ut. Förbättrade möjligheter till omskolning och vidareutbildning.
B) Sänkt aktiekapital till 25000.
C) Kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande
A) Satsning på kompetensutveckling: Utvecklingstid i upp till ett år för den enskilde.
C) Utvidggat RUT: tvätt, flytt m m; äldre-RUT; höjt tak.
D) Sänkta arbetsgivaravgifter generellt.
E) Slopad extra beskattning vid generationsväxling av företag.
A) Exportsatsning: utvecklad exportstrategi för fler jobb och ökad hållbarhet.
C) Ingångsavdrag – slopade arbetsgivaravgifter i två år – för ungdomar utan gymnasieutbildning och nyanlända.
D) Förenkling av 3:12-reglerna (beskattning av fåmansbolag)
E) Reformering av beskattningen av personaloptioner för ägande av företag.
C) Nystartsjobb även för företag utan kollektivavtal.
C) Etableringsjobb enligt överenskommelsen med parterna – men utökas till även företag utan kollektivavtal.
C) Förändrad arbetsrätt: Parterna ska förhandla fram mer flexibel arbetsrätt – annars blir det fler undantag från turordningsreglerna. Förändringar ska dock skydda den anställde mot godtyckliga uppsägningar. Även stärkt arbetsgivaransvar för kompetensutveckling och omställningsförmåga.
D) Arbetsförmedlingen görs om i grunden – och blir mer av en kontrollmyndighet snarare än utförare själv. Ett nytt system baserat på LOV, med privata aktörer etableras. Dessa ska dock kontrolleras, rangordnas och certifieras. De kommer att tvingas ta också besvärliga fall.
B) Förenklad arbetskraftsinvandring för högkvalificerade.
C) Flexicurityförändrad a-kassa: höjd i början, nedtrappning och utfasning till sist. Ska omfatta fler – men fortfarande vara kopplad till facken – inte förstatligas.

 

HELA LANDET SKA VÄXA
A) Bredbandsutbyggnad i hela landet.
A) Fler servicekontor i hela landet.
B) Inga nya myndigheter i Stockholm under mandatperioden.
A) Enklare bygga strandnära i landsbygdsområden.
A) Utred slopat bygglovskrav för att bygga kafé, ridhus eller dyligt vid sin gård.
E) Avståndsbaserat reseavdrag.
A) Stärkt vägunderhåll.
C) Utredning om gårdsförsäljning – men Systembolagets monopol ska säkras.
A) Ökad tillgång till högre utbildning i hela landet + distansutb.
A) Satsning på investeringar i solceller, vindkraft m m för eget bruk.
A) Ursprungsmärkning av kött & fisk på restauranger
A) Mindre antibiotikaanvändning i djurhållning.
A) Mer fossiloberoende jordbruk.
A) Se över artskyddsförordningen för att skydda hotade arter.
E) Värna och stärk den privata äganderätten till skogen.
A) Satsning för skydd av värdefull natur.
A) Kraftfullt bondepaket.
A) Infrastruktursatsningen på 700 miljarder ska fullföljas.
A) Nya stambanor för höghastighetståg Sthlm-Gbg-Malmö.
A) Norrbottniabanan.
A) Nytt miljöstyrande system.
E) Eurovinjettavgift för godstransporter.A) Nationellt biljettsystem för kollektivtrafik i hela Sverige.
A) Lättare boka utlandsresa med tåg.
A) Satsning på järnvägsunderhåll och ökad punktlighet.

 

MILJÖ OCH KLIMAT
A) Satsning på fossilfria transporter x 5.
A) Flygskatt + andra sätt att minska flygets klimatpåverkan x 5.
A) Stopp för prospektering & nyexploatering av kol, olja o fossilgas.
A) Klimatlag på EU-nivå.
A) Ekonomiska styrmedel för att ställa om samhället i mer miljövänlig riktning x 6.
A) Satsning på mer barnvänliga och hållbara städer x 4.
A) Stoppa spridningen av mikroplaster.
A) Satsning på att utveckla en cirkulär biobaserad ekonomi x 7.
A) Ökade satsningar för biologisk mångfald x 6.

 

INTEGRATION OCH HEDERSBROTT
A) Integrationsår för att få in nyanlända snabbare på arbetsmarknaden.
A) Höjd kvalitet i SFI.
A) Satsningar för att stoppa hedersbrott X 10.
B) Språkkrav för medborgarskap.
A) Begränsa EBO.

 

BOSTÄDER
A) Investeringsstöd för hyresrätter.
B) Regelförenklingar & kortare planprocess förökat byggande.
C) Höj straff för svartkontrakt på boende.
D) Fri hyressättning vid nybyggnation.
D) Mer marknadsmässig hyressättning.
A) Mer klimatsmarta och livscykelmässigt byggande.
B) Avskaffa ränta på uppskovsbeloppet.

 

SKOLAN
A) Lika villkor för privata och offentliga skolor.
B) Möjlighet att stänga dåliga skolor.
A) Insatser för att undvika betygsinflation.
B) Revidering av läro- och kursplaner.
A) 10-årig grundskola.
C) Frivilligt för skolor att införa betyg från åk 4.
A) Obligatorisk språkförskola för nyanländas barn från 3 år.
A) Förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin.
A) Extra stöd till barn som riskerar att inte få gymnasiebehörighet.
A) Förlängd skolplikt och kortare sommarlov för nyanlända ungdomar för att de ska klara skolan.
A) Särskilda undervisningsgrupper  för elever med särskilda behov.
B) Ökade möjligheter för högpresterande elever att utmanas.
A) Stärk skolans kunskap om NPF. Fler speciallärare och bättre lärmiljöer.
A) Nationell plan för studiero, inkl mobilförbud.
A) Fler lärarassistenter.
C) Omplacering av elever som hotat eller slagits.
A) Kulturskola för alla barn.
A) Stärkt tillgång till elevhälsa i alla skolor.
A) Karriärtjänster för lärare i utanförskapsområden.
A) Stärkt statligt stöd för likvärdig skola.
A) Utredning om statligt huvudmannaskap för skolan.
A) Regionaliserade skolmyndigheter.
A) Professionsprogram för lärare.
A) Övergå till ämnesbetyg i gymnasieskolan.
A) Reformera lärarutbildningen.
A) Stopp för nya religiösa friskolor.

 

SJUKVÅRD OCH ÄLDRE
A) Kortare köer i sjukvården x 3.
A) Primärvårdsreform x 3.
A) Satsning på personalen inom vården och omsorgen: kompetensutveckling, gratis arbetskläder, bättre villkor m m. x 4.
D) Stärkta kvalitetskrav i vård & omsorg x 2.
A) Satsning mot psykisk ohälsa.
D) Satsning på att stärka patienters rättigheter x 5.

 

FUNKTIONSHINDER
A) Stärkt personlig assistans.

 

MIGRATION
A) Familjeåterförening även för krigsflyktingar m fl.
B) Tillfälliga migrationslagen förlängs 2 år.
A) Parlamentarisk kommitté om migrationspolitiken.

 

TRYGGHET, SÄKERGHET OCH DEMOKRATI
A) Stärka arbetet mot rasism & extremism.
A) Förstärkning av försvaret.
A) Fler poliser: 10 000 fler + bättre villkor.
A) Stopp för vapenexport t kriget mot Jemen.
A) 1% av BNI i bistånd.
A) Stärk medias oberoende: ökat mediestöd.
A) Stärk skyddet för demokratiska strukturerna samt domstolarnas och public services oberoende.